Sri Ganesha sloka

Sri Ganesha sloka-vinayakarSloka 1:
Gajananam boothe Ganathi Sevitham
Kapthia Jambu palasara bakshtham

Umasutham soka vinasa karanam
Namami Vigneshwara| Patha pankajam

Sloka 2:
Om kham Ganapathy ye namahe | Yeka thanthaya vidhmahe
 Vakrathuntaya theemahe | Thanno thanthi prachodhayath ||

0 comments: